Skip to content

Shuffle bowing patterns

P:Nashville Shuffle
|: v(EF)uFvF u(EF)vFuF | v(EF)uFvF u(EF)vFuF | v(EF)uFvF u(EF)vFuF | v(EF)uFvF u(EF)vFuF 😐
P:Georgia Shuffle
|: (uEF)vF(uF EF)vF(uF | EF)vF(uF EF)vF(uF | EF)vF(uF EF)vF(uF | EF)vF(uF EF)vFuF 😐